โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ.