กิจกรรม

ปีการศึกษา 2566 |

การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
🗓️ 15 พ.ค. 67

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
🗓️ 15 พ.ค. 67

การประเมินครูผู้ช่วย
🗓️ 15 พ.ค. 67

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Gennerative AI  เพื่อการจัดการเรียนรู้"
🗓️ 15 พ.ค. 67

การแจกหนังสือเรียน
สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
🗓️ 14 พ.ค. 67

การประชุมครู เตรียมพร้อมการเปิดเทอม 1/67
🗓️ 13 พ.ค. 67

การประชุมฝ่ายบริหาร ร่วมหารือ เตรียมความพร้อมต้อนรับนักเรียน
🗓️ 13 .. 67

การต้อนรับท่านอดีต รมต. ศธ เยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้โอวาทแก่นักกีฬา
🗓️ 13 พ.ค. 67

การจัดชุดหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
🗓️ 9 พ.ค. 67

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
🗓️ 8 พ.ค. 67

โครงการ
"สุขาดี มีความสุข"
ดำเนิการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ห้องน้ำ
🗓️ 7 .. 67

ผอ. สพม.กท1 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ
"สุขาดี มีความสุข"
🗓️ 7 พ.ค. 67

การติดตั้งกล้องวงจรปิด SMARTEYEs
🗓️ 7 พ.ค. 67

แสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเก็ตบอลหญิง โค้ชและผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล
"ชนะเลิศ"
🗓️ 30 เม.ย. 67

กิจกรรมจิตอาสา
บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
🗓️ 26 เม.ย. 67

การแข่งขันบาสเกตบอล
รายการ ธ.ก.ส. เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
🗓️ 22 เม.ย. 67

การเตรียมสถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกิน
🗓️ 05 เม.ย. 67

แสดงความยินดีนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง
🗓️ 31  มี.ค. 67

การรับมอบตัวนักเรียน ม.4
🗓️ 31  มี.ค. 67

การรับมอบตัวนักเรียน ม.1
🗓️ 31  มี.ค. 67

การนิเทศระดับโรงเรียนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
🗓️ 31  มี.ค. 67

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพสภานักเรียน
🗓️ 29  มี.ค. 67

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ (ตารางเรียน ตารางสอน)
🗓️ 29  มี.ค. 67

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง การประกันคุณภาพ🗓️ 29  มี.ค. 67

การอบรมหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567
🗓️ 27  มี.ค. 67

การนิเทศระดับโรงเรียนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
🗓️ 27  มี.ค. 67

น้อมมุทิตาสักการะท่านเจ้าอาวาสวัดน้อยนพคุณ
🗓️ 27  มี.ค. 67

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจของ ผอ.สพม.กท.1
🗓️ 27  มี.ค. 67

การอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
🗓️ 27  มี.ค. 67

การประชุมครูประจำเดือน 3/2567
🗓️ 27  มี.ค. 67

การศึกษาดูงานและประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
🗓️ 26  มี.ค. 67

การแจ้งผลการประเมินและลงนามรับทราบผลการประเมิน...
🗓️ 25  มี.ค. 67

กิจกรรม
คารวะครู
🗓️ 24  มี.ค. 67

กิจกรรมทำบุญโรงเรียน
🗓️ 24  มี.ค. 67

การสอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา  2567
🗓️ 23  มี.ค. 67

การให้กำลังใจคณะนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง
🗓️ 20  มี.ค. 67

การสอบคัดเลือกนักเรียนรอบความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567🗓️ 20  มี.ค. 67

การประชุมฝ่ายบริหาร
🗓️ 19  มี.ค. 67

การอบรมครูและบุคลากร โครงการจัดตั้งชุมนุมโดรนและเทคโนโลยีอวกาศ🗓️ 18  มี.ค. 67

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหาร
🗓️ 15  มี.ค. 67

การฉีดวัคซีน HPV เข็มที่ 2
🗓️ 14  มี.ค. 67

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4  ปีการศึกษา 2567
วันที่ 5
🗓️ 13  มี.ค. 67

การแก้ไขผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
🗓️ 12  มี.ค. 67

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4  ปีการศึกษา 2567
วันที่ 4
🗓️ 12  มี.ค. 67

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4  ปีการศึกษา 2567
วันที่ 3
🗓️ 11  มี.ค. 67

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4  ปีการศึกษา 2567
วันที่ 2
🗓️ 10  มี.ค. 67

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4  ปีการศึกษา 2567
วันที่ 1
🗓️ 09  มี.ค. 67

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ในระดับชั้น ม.ต้น   วันที่ 2 ปีการศึกษา 2566
🗓️ 05 มี.ค. 67

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ในระดับชั้น ม.ปลาย วันที่ 2 ปีการศึกษา 2566
🗓️ 06 มี.ค. 67

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ในระดับชั้น ม.ต้น วันที่ 1 ปีการศึกษา 2566
🗓️ 05 มี.ค. 67

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
🗓️ 04 มี.ค. 67

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ในระดับ ม.ปลาย  วันที่ 1 ปีการศึกษา 2566
🗓️ 04 มี.ค. 67

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา  2567
🗓️ 01 มี.ค. 67

การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
🗓️ 01 มี.ค. 67

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
🗓️ 29 ก.พ. 67

การประชุมเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกับครูและบุคลากรในการรับสมัครนักเรียน
🗓️ 29 ก.พ. 67

การมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566
🗓️ 29 ก.พ. 67

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2566
🗓️ 26 ก.พ. 67

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.ปลาย สายศิลป์ ห้อง 2-4 ประจำปีการศึกษา  2566
🗓️ 24 ก.พ. 67

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.ปลาย สายวิทย์ ห้อง 1 ประจำปีการศึกษา  2566
🗓️ 23 ก.พ. 67

การนิเทศระดับโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🗓️ 20 ก.พ. 67

มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์และนักเรียน
🗓️ 19 ก.พ. 67

การประชุมครูประจำเดือน 2/2567
🗓️ 19 ก.พ. 67

สถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5
🗓️ 16 ก.พ. 67

ทุนการศึกษา  Aerosoft Give Scholarships มอบทุน 100 ล้าน สานฝันเด็กไทย
🗓️ 16 ก.พ. 67

การประชาสัมพันธ์เข้าแนะแนว รร.วัดสวัสดิวารีสีมาราม
🗓️ 16 ก.พ. 67

การประชาสัมพันธ์เข้าแนะแนว รร.วัดประชาระบือธรรม
🗓️ 13 ก.พ. 67

การประชาสัมพันธ์เข้าแนะแนว รร.สุโขทัย
🗓️ 13 ก.พ. 67

กิจกรรมปล่อยแถวเฝ้าระวังและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์
🗓️ 12 ก.พ. 67

การแนะแนวศึกษาต่อ ม.หอการค้า
🗓️ 12 ก.พ. 67

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "WNK Learn & Life Skills"
🗓️ 09 ก.พ. 67

การตรวจรับอุปกรณ์ดับเพลิง
🗓️ 07 ก.พ. 67

กิจกรรม Big Cleaning  Day  WNK
🗓️ 07 ก.พ. 67

โครงการนักเรียนในกรุงเทพ
มหานครปลอดภัย
🗓️ 07 ก.พ. 67

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เข้าฝึกภาคสนาม
🗓️ 07 ก.พ. 67

ต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานีตำรวจสามเสน
🗓️ 06 ก.พ. 67

การนิเทศระดับโรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ
🗓️ 06 ก.พ. 67

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเข้าแนะแนว รร.กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์
🗓️ 05 ก.พ. 67

การมอบเกียรติบัตรการประกวดแต่งคำประพันธ์และเขียนเรียงความ
🗓️ 05 ก.พ. 67

การประชุมฝ่ายบริหาร
🗓️ 05 ก.พ. 67

การประชาสัมพันธ์การลงสมัครคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567
🗓️ 05 ก.พ. 67

ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
🗓️ 12 ก.พ. 67

ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
🗓️ 05 ก.พ. 67

ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
🗓️ 12 ก.พ. 67

การนิเทศระดับโรงเรียน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
🗓️ 04 ก.พ. 67

การจัดการเรียนการสอนธุรกิจอาหาร
🗓️ 02 ก.พ. 67

การตรวจความพร้อมของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
🗓️ 02 ก.พ. 67

ขอความร่วมมือสถานีตำรวจสามเสนในการลงพื้นที่ตรวจรักษาความปลอดภัย
🗓️ 02 ก.พ. 67

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
🗓️ 02 ก.พ. 67

การลงตรวจพื้นที่โรงเรียนและบริเวณโดยรอบเพื่อดูแลความปลอดภัย
🗓️ 02 ก.พ. 67

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
🗓️ 01 ก.พ. 67

ชนะเลิศกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 43
🗓️ 01 ก.พ. 67

กิจกรรมงานสานสัมพันธ์และสังสรรค์ปีใหม่ 2024 ผู้บริหาร สพม.กท.1 กลุ่มที่ 2
🗓️ 01 ก.พ. 67

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ศูนย์การแข่งขันตลกและมายากล
🗓️ 31 ม.ค. 67

การประชุมหารือเตรียมการจัดตั้งชมรมโดรนและเทคโนโลยีอวกาศในสถานศึกษา
🗓️ 31 ม.ค. 67

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเข้าแนะแนว รร.วัดธรรมาภิตาราม
🗓️ 31 ม.ค. 67

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมสู่อาชีพระดับมัธยมศึกษา
🗓️ 31 ม.ค. 67

การสุ่มตรวจแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ยุงลาย
🗓️ 30 ม.ค. 67

ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ
🗓️ 28 ม.ค. 67

ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
🗓️ 12 ม.ค. 67

ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
🗓️ 28 ม.ค. 67

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2566 มสธ.
🗓️ 28 ม.ค. 67

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเข้าแนะแนว รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)
🗓️ 28 ม.ค. 67

การประชุมประจำเดือน 1/2567
🗓️ 26 ม.ค. 67

การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ BoardGames  $TART UP
🗓️ 25 ม.ค. 67

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเข้าแนะแนว รร.ชินไต้ท้ง
🗓️ 25 ม.ค. 67

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเข้าแนะแนว รร.วัดประดู่ธรรมธิปัตย์
🗓️ 25 ม.ค. 67

กิจกรรมสายสัมพันธ์และความร่วมมือสภานักเรียน
🗓️ 25 ม.ค. 67

ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
🗓️ 24 ม.ค. 67

ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
🗓️ 24 ม.ค. 67

การประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการดำเนินการประเมินวิทยฐานะผ่านระบบ...
🗓️ 24 ม.ค. 67

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเข้าแนะแนว รร.ช่างอากาศอำรุง
🗓️ 24 ม.ค. 67

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
🗓️ 24 ม.ค. 67

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
🗓️ 24 ม.ค. 67

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาผู้ที่สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565
🗓️ 22 ม.ค. 67

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรมฯ
🗓️ 21 ม.ค. 67

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเข้าแนะแนว วันที่ 2
🗓️ 19 ม.ค. 67

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเข้าแนะแนว วันที่ 1
🗓️ 18 ม.ค. 67

กิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
🗓️ 18 ม.ค. 67

กิจกรรมวันครู
ปีการศึกษา 2566
🗓️ 15 ม.ค. 67

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
🗓️ 13 ม.ค. 67

กิจกรรมทำบุญสำนักงานฯ เนื่องในเทศกาลปีใหม่
🗓️ 10 ม.ค. 67

กิจกรรมรักชาติ รักสถาบันและการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
🗓️ 10 ม.ค. 67

กิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียน Smart Startup School (3S)
🗓️ 09 ม.ค. 67

กิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อในสายอาชีพ
🗓️ 09 ม.ค. 67

"EDU SOFT  POWER FESTIVAL 2024" เมืองแห่งควมคิดสร้างสรรค์
🗓️ 05 ม.ค. 67

กิจกรรมการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/66
วันที่ 3
🗓️ 04 ม.ค. 67

กิจกรรมการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/66
วันที่ 2
🗓️ 04 ม.ค. 67

กิจกรรมการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/66
วันที่ 1
🗓️ 03 ม.ค. 67

อบรมสัมมนา "หนึ่งครู หนึ่งนักจิตวิทยา"
🗓️ 31 ธ.ค. 66

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศและวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2566
🗓️ 25 ธ.ค. 66

กิจกรรมกีฬาสีภายใน
"น้อยนพคุณเกมส์"
🗓️ 22 ธ.ค. 66

โรงเรียนในพระราชปณิธาน
🗓️ 21 ธ.ค. 66

ศูนย์ความปลอดภัยในสถานศึกษา
🗓️ 20 ธ.ค. 66

กิจกรรมแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน
🗓️ 18 ธ.ค. 66

"ชนะเลิศ" กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ระดับภาค 1
🗓️ 15 ธ.ค. 66

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 39
🗓️ 14 ธ.ค. 66

การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
🗓️ 14 ธ.ค. 66

นิทรรศการและสัมมนา "ทิศทางกีฬาไทย" เนื่องในโอกาสวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566
🗓️  14 ธ.ค. 66

กิจกรรม"ROADSHON
เพิ่มภูมิคุ้มกันใจ เท่าทันภัยโลกออนไลน์"
🗓️ 13 ธ.ค. 66

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 39
🗓️ 12 ธ.ค. 66

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 39
🗓️ 11 ธ.ค. 66

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฏหมายรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ
🗓️ 08 ธ.ค. 66

การสอบธรรมสนามหลวง
🗓️ 07 ธ.ค. 66

กิจกรรมสอนเสริมความรู้ TGAT และ TPAT
"กล่องความรู้ สู่ความสุข"
🗓️ 06 ธ.ค. 66

การฉีดพ่นหมอกควัน
กำจัดยุงลาย
🗓️ 06 ธ.ค. 66

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
🗓️ 06 ธ.ค. 66

กิจกรรมแนะแนว
🗓️ 06 ธ.ค. 66

กิจกรรมชมโขนมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพฯ
🗓️  06 ธ.ค. 66

ปลูกผังความเป็นไทย
ในหัวใจเยาวชน
🗓️ 06 ธ.ค. 66

ลูก น.ค. จับมือกัน
ทำความดี มีจิตอาสา
🗓️ 04 ธ.ค. 66

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2566
🗓️ 04 ธ.ค. 66

กิจกรรมธรรมะ 5 นาที  ประจำวันที่  30  พ.ย. 66
🗓️ 04 ธ.ค. 66

กิจกรรมวันลอยกระทง
🗓️ 27 พ.ย. 66

ลงพื้นที่วันลอยกระทง
🗓️ 27 พ.ย. 66

กิจกรรมแสดงดนตรี
แห่กฐินออกพรรษา
🗓️ 25 พ.ย. 66

พิธีเปิดกิจกรรมเฝ้าระวังเหตุและะเสริมสร้างความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี  2566
🗓️ 25 พ.ย. 66

ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
🗓️ 25 พ.ย. 66

ถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (โรงเรียนศรีอยุธยา
ในพระอุปถัมภ์)
🗓️ 24 พ.ย. 66

ถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
🗓️ 24 พ.ย. 66

กิจกรรมธรรมะ 5 นาที  ประจำวันที่  23  พ.ย. 66
🗓️ 16 พ.ย. 66

การประเมินครูผู้ช่วย
🗓️ 23 พ.ย. 66

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
🗓️ 23 พ.ย. 66

DPU  Openhouse Level Up Game Day
🗓️ 23 พ.ย. 66

การเปิดบัญชีและสลากออมสิน
🗓️ 22 พ.ย. 66

โรงเรียนคู่พัฒนา (โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย)
🗓️ 21 พ.ย. 66

การประชุมเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรม จิตอาสา
🗓️ 21 พ.ย. 66

ตรวจเยี่ยมห้องสมุดและมอบหนังสือ
🗓️ 21 พ.ย. 66

การอบรมมะเร็งปากมดลูก วัณโรคและ
โรคเอดส
🗓️ 21 พ.ย. 66

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
🗓️ 18 พ.ย. 66

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/66
🗓️ 16 พ.ย. 66

กิจกรรมธรรมะ 5 นาที  ประจำวันที่  16  พ.ย. 66
🗓️ 16 .. 66

แนะแนวการรับราชการทหารเพื่อสอบนายร้อย นายสิบทหารบก
🗓️ 15 พ.ย. 66

นักบาสเกตบอลหญิงเปิดบัญชีกับธนาคารออมสิน
🗓️ 14 พ.ย. 66

การรับมอบทุนการศึกษาและร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิด...
🗓️ 14 พ.ย. 66

กิจกรรมเล่นเนตรีแห่นาค
🗓️ 11 พ.ย. 66

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
🗓️ 10 พ.ย. 66

กิจกรรมธรรมะ 5 นาที  ประจำวันที่  9  พ.ย. 66
🗓️ 09 พ.ย. 66

รางวัลออมชมเชย จากธนาคารออมสิน
🗓️ 08 พ.ย. 66

การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2567
🗓️ 08 พ.ย. 66

การต้องรับบุคลากรใหม่
🗓️ 07 พ.ย. 66

กิจกรรมแนะแนว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
🗓️ 06 พ.ย. 66

แสดงความยินดีกับนักบาสเกตบอลหญิง
🗓️ 04 พ.ย. 66

ผู้อำนวยการกล่าวโอวาท เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
🗓️ 01 พ.ย. 66

ต้อนรับผู้อำนวยการ
🗓️ 31 ต.ค. 66

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ประจำปีงบประมาณ 2566
🗓️ 25 ก.ย. 66

การประเมิน วPA ประจำปีงบประมาณ 2566
🗓️ 19 ก.ย. 66

กิจกรรมมุทิตาคารวะ ประจำปีการศึกษา 2566
🗓️ 08 ก.ย. 66

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
🗓️ 06 ก.ย. 66

ทีมบาสเกตบอลหญิง
"แชมป์ทุกรายการ"
🗓️ 30-31 ส.ค. 66

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน
🗓️ 25 ส.ค. 66

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566
🗓️ 18 ส.ค. 66

กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
🗓️ 11 ส.ค. 66

กิจกรรมวันรักโรงเรียน พิธีมอบทุนการศึกษา
🗓️ 11 ส.ค. 66

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ
🗓️ 11 ส.ค. 66

ขอแสดงความยินดีกับนักบาสเกตบอลหญิง
🗓️ 02 ส.ค. 66

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
🗓️ 27 ก.ค. 66

กิจกรรมพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566
🗓️ 27 ก.ค. 66

กิจกรรมวันสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทย
🗓️ 26 ก.ค. 66

กิจกรรมวันสายใยสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน "วันเพื่อลูกรัก"
🗓️ 18 มิ.. 66

กิจกรรมพิธีไหว้ครู
🗓️ 08 มิ.. 66

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
🗓️ 08 มิ.ย. 66

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
🗓️ 02 มิ.. 66

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
🗓️ 02 มิ.ย. 66

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
🗓️ 31 .ค. 66

มอบทุนเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์
🗓️ 20 พ.ค. 66

กิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาาชน
🗓️ 24 เม.ย. 66

แชมป์บาส 3x3
🗓️ 04 เม.. 66

ขอแสดงความยินดีกับนักบาสเกตบอลหญิง
🗓️ 04 เม.ย. 66