กิจกรรม

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเชื่อมโยงสู้เขตพื้นที่การศึกษาและการเป็นนวัตกรทางการศึกษา
ตามรูปแแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model

🗓️ 18 พ.ย. 66