สภานักเรียนนางสาวจิดาภา ชาวบัวน้อย

ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

นางสาวพัชรินทร์ พลไชย

รองประธานนักเรียนโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

นางสาววิมลรัตน์  ใข่ม่วง

หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

นางสาวรัตนาวดี  ชัยสิทธิ์ธรรม

เหรัญญิกโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

นางสาวปิยะมาศ  พานิชย์

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

นางสาวชนิกานต์  บุญประสาน

หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

นางสาวสุพรรณิการ์  จันทศิลป์

เลขานุการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

เด็กหญิงณิชาพัชร์  มิ่งจันทึก

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

เด็กหญิงนธรกมล  กำลังกาศ

หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

ด็กหญิงเมฆขลา  แสนคุ้ม

หัวหน้าฝ่ายกีฬาโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ