กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะงานแนะแนวนายประยุทธ  คำกอง

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายกฤษดา  เพียงลิ้ม

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวกุลจิรา ตากุน