กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพนางนวลจันทร์  ศรีโสธร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางปราณี  กาฬสุวรรณ