กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
นายธนกฤต   ทองลมูล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวขวัญฤดี  สวัสดี

ครูผู้ช่วย

นางสาววสิตา ทิพย์มาลา

นางสาวภัทรินทร์  แจ้งสว่าง