กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยนางสาวพรจิรา  เสือประดิษฐ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ว่าที่ ร.ต.ปริวัฒน์ กุลวิทย์ 

นายธีร์ธธัช   โลหะประเสริฐ