กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีนางสาวณัฐวดี  ชูวัง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณัฐพล  หงษ์คำ

นางสาวณัฐติกาล ชวายวัง

นางสาวสาวิตรี  ลับประโคน

นางสาวอุไรพร  วังงาม

นางสาววริสรา  ไพบูลย์