กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะนางสาวกุลจิรา  ตากุน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมบูรณ์  เบญจชาติ

นายเอกชัย  ศรีนินสิทธิ์