กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษานายพีรภาส  กาญจนรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางไปรยา  ดีวงษ์