กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวปิยวรรณ  เรืองรักษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายกฤษดา  เพียงลิ้ม

นายพีรายุ  ชมภูพฤกษ์