กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวปิยวรรณ  เรืองรักษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายพีรายุ  ชมภูพฤกษ์