คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Wnkschool@wnk.ac.th

นางสาวพรจิรา  เสือประดิษฐ

ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณฯ

หัวหน้างานพัสดุ

หัวหน้างานการเงินการบัญชีและเก็บรักษาเงิน

หัวหน้างานควบคุมภายใน

หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

budget.plan@wnk.ac.th

นายธนกฤต  ทองลมูล

นางสาวหัสนี  ถนอมเชย

นางสาวกุลจิรา ตากุน

นางสาวขวัญฤดี  สวัสดี

หัวหน้างานแผนงาน

นายพีรายุ  ชมภูพฤกษ์

หัวหน้างานสารบรรณ

นายธีร์ธวัช ทองอนันต์

หัวหน้างานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณและงานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ

หัวหน้างานยานพาหนะ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ประสานงาน กำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ให้คำปรึกษา สนับสนุนและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน

3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการงานสารบรรณ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานแผนงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานพัสดุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการจัดหาพัสดุ ควบคุมดูแล บำรุ่งรักษา และจำหน่ายพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุงานอนามัย

เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระฯศิลปะ/พัสดุสำนักงาน ผอ.

เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานวางแผนพัสดุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานการเงินการบัญชีละเก็บรักษาเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เบิกเงินจากคลัง รับเงิน เก็บรักษาเงิน และจ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง โดยถูกต้องตามระเบียบ การเงิน-การคลัง

2. จัดทำรายการเงินคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับตามกำหนดอย่างเคร่งครัด

3. ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ และงานตรวจสอบติดตามและรายงานใช้ผลผลิตจากงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบ


คณะกรรมการงานยานพาหนะ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานควบคุมภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสวัสดิการโรงเรียน

หน้าที่ความรับผิดชอบ