คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป


ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Wnkschool@wnk.ac.th

นายสมบูรณ์  เบญจชาติ

ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

general.administration@wnk.ac.th

นางนวลจันทร์ ศรีโสธร

หัวหน้างานโภชนาการ

นางไปรยา ดีวงษ์

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นายพีรภาส กาญจนรัตน์

หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวกุลจิรา ตากุน

นายธีร์ธวัช ทองอนันต์

หัวหน้างานดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม

หัวหน้างานธนาคารขยะ

นายประยุทธ   คำกอง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
และประสานชุมชน

หัวหน้างานกิจกรรมนอกหลักสูตร

นางสาวพรจิรา   เสือประดิษฐ

หัวหน้างานกิจกรรมร้านสวัสดิการ
บ้านคุณธรรม

นายณัฐพล   หงษ์คำ

หัวหน้าโครงการ Energy Mind Award

นางสาวหัสนี   ถนอมเชย
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นายเอกชัย ศรีนินสิทธิ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. ประสานงานกำกับติดตามงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

2. ให้คําปรึกษาสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในการดําเนินงาน

3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการงานสํานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์และประสานชุมชน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานโภชนาการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานธนาคารขยะ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานกิจกรรมร้านสวัสดิการบ้านคุณธรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการโครงการ Energy Mind Award

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานโสตทัศนูปกรณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานกิจกรรมนอกหลักสูตร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน

หน้าที่ความรับผิดชอบ