คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Wnkschool@wnk.ac.th

นางปราณี  กาฬสุวรรณ

ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคล

หัวหน้างานบุคคล

หัวหน้างานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

human.resources@wnk.ac.th

างสาวปิยวรรณ  เรืองรักษ์

นางนวลจันทร์  ศรีโสธร

นางไปรยา  ดีวงษ์

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารบุคคลและแผนงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

2. ดูแลกำกับการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย

3. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานอื่น เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำกรอบในการพัฒนาโรงเรียน

4. ดำเนินการทางด้านวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการงานบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนอัตรากำลัง

2. จัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

4. เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สูงขึ้น และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. เสนอขออนุญาตการลาทุกประเภทรวมถึงการลาไปต่างประเทศตามนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมายกำหนด

6. จัดระบบและจัดทำทะเบียนประวัติ

7. ตรวจสอบคำขอรับรองเงินเดือนและออกหนังสือรับรองเงินเดือน

8. การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

10. ดำเนินการเรื่องวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

11. ดำเนินการในเรื่องใบประกอบวิชาชีพ

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาบุคลากร


หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

2. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ส่งเสริม คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู

4. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาบุคลากร


หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

2. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ส่งเสริม คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู

4. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและแผนงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลงานสารบรรณสำนักงานและธุรการทั่วไป

2. ควบคุม จัดหา บำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในงานบริหารงานบุคคล

3. พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมในสำนักงานให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน

4. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล

5. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ และ แจกหนังสือราชการให้กับผู้เกี่ยวข้อง

6. จัดทำหรือพิมพ์เอกสารต่างๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

7. นำส่งหนังสือราชการให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม

8. จัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดสรรงบประมาณ รวบรวมโครงการ กำกับ ดูแลแผนงานโครงการบุคล และรายงานผลการใช้เป็นไปตามแผนและโครงการประจำปีงบประมาณ

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. รับผิดชอบจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่สถานศึกษากำหนด