คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Wnkschool@wnk.ac.th

นายณัฐพล หงษ์คำ

ครูปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

wichakan@wnk.ac.th

นางสาวพรจิรา เสือประดิษฐ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธนกฤต ทองมูล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวณัฐวดี ชูวัง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยี

หัวหน้างานสารสนเทศ

หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา

นางสาวปิยวรรณ เรืองรักษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายพีรภาส กาญจนรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้างานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาบาสเกตบอล

นางสาวกุลจิรา ตากุน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้างานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี-นาฏศิลป์

นางนวลจันทร์ ศรีโสธร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ

นางสาวหัสนี ถนอมเชย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

นายประยุทธ คำกอง

หัวหน้างานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

หัวหน้างานแนะแนว

นายพีรายุ ชมภูพฤกษ์

หัวหน้าโครงการทวิภาคีธุรกิจ

ค้าปลีก (CP)

หัวหน้างานโรงเรียนคุณธรรม

หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต


นางสาวณัฐติกาล ชวายวัง

หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล

นางสาวสาวิตรี ลับประโคน

หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวขวัญฤดี สวัสดี

หัวหน้าแผนงาน


นายธีร์ธธัช  ทองอนันต์

หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวอุไรพร  วังงาม

หัวหน้างานสำเนา

และโรเนียวเอกสาร

หัวหน้าสำนักงาน

กลุ่มบริหารวิชาการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

              1. วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกำกับ ดูแลนิเทศ และติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกัน 

               คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

               2. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายรับรู้และถือปฎิบัติเป็นแนวเดียวกัน

               3. จัดทำร่างระเบียบและแนวปฎิบัติเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ ทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน

               4. ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติกับเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุง

4.1 นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุง

4.2 ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป

               5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานทะเบียน วัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน

หน้าที่ความรับผิดชอบของงานวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน

1. ทำหน้าที่การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ของโรงเรียน

2.  จัดทำแผนงานวัดผลและประเมินผลโครงการวัดผลและประเมินผล เสนองานโครงการ เสนองบประมาณการใช้จ่าย จัดทำแผนปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล เสนอปฏิทินปฏิบัติงาน

3.  ดำเนินการจัดซื้อจัดหา จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ที่ต้องใช้ในงานวัดผลและประเมินผลร่วมกับงานพัสดุโรงเรียน มีกรรมการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็นศูนย์การศึกษา

4. สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลและการเรียน จัดให้มีเอกสารหรือแบบฟอร์มต่างๆ จัดทำและบริการแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในงานวัดผลและประเมินผล และเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เช่น แบบวิเคราะห์ข้อสอบ และแบบฟอร์มที่จำเป็นต้องใช้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน มีระบบการจัดเก็บอย่างมีระเบียบ สะดวกต่อการใช้งาน

5. ควบคุม ดูแล ประสานงานการวัดผลและประเมินผลตามขั้นตอน โดยให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เช่น แจ้งแนวปฏิบัติการศึกษาขั้นพื้นฐานระเบียบโรงเรียนวัดน้อยนพคุณว่าด้วย การวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และติดตามดูแลให้ถือปฏิบัติตามวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียน การตัดสินผลการเรียน การโอนผลการเรียน ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

6. ให้คำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการเรียนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา         ในโรงเรียน และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

7. ตรวจสอบรายวิชาที่นักเรียนลงทะเบียน  และลงทะเบียนให้นักเรียนในโปรแกรม Student 2551  จัดทำประเมินผลไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูที่ปรึกษา

8. สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการต่อไป

9. ดำเนินการเรื่องการลงทะเบียนสอบแก้ตัว และเรียนซ้ำของนักเรียน  กรณีนักเรียนไม่ผ่านการประเมิน

10. รวบรวมหลักฐานเอกสารลงทะเบียนเรียน หลักฐานนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบทุกรายวิชา จัดทำสรุปผลการเรียนกลางภาค/ปลายภาค ให้ผู้บริหารลงนามและแจ้งผู้ปกครองรับทราบ

11. ตรวจสอบการจบ ไม่จบหลักสูตรของนักเรียน และตรวจสอบรายวิชาเรียนเพื่อรับนักเรียนชั้นเคลื่อน

12. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวัดผลและประเมินผล เช่น เอกสารสรุปผลการเรียนที่ผู้สอนให้ระดับผลการเรียน  ใบสรุปผลการเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นระบบ

13. ให้ความร่วมมือ ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการ ในการวิเคราะห์ผลการสอบ เพื่อพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอน การนำผลไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ และจัดชั้นเรียน

14. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน เช่น ข้อมูลสถิตินักเรียนที่สอบ      ไม่ผ่าน ข้อมูลสถิติการสอบแก้ตัว ข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ข้อมูลสถิติระดับผลการสอบ ทำกราฟแสดงผลการเรียน จัดดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลการเรียนที่จำเป็นต่อการบริหารงานวิชาการ โดยประสานงานและร่วมมือกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ฝ่ายวัดผลกลุ่มสาระฯ แล้วเสนอผู้อำนวยการทราบ ภาคเรียนละครั้ง

15. จัดป้ายนิเทศเผยแพร่ข้อมูลสถิติแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบตามความจำเป็น จัดทำสารสนเทศงานวัดผลและประเมินผล

16. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการสอบวัดผลกลางภาค/ปลายภาค การวัดประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกก่อนล่วงหน้า 2 สัปดาห์

17. จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบวัดผลกลางภาค/ปลายภาค ให้ครบถ้วน

18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน

หน้าที่ของงานทะเบียน

1. ผู้ทำหน้าที่ “นายทะเบียน” ของโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมดูแลงานทะเบียนนักเรียน และเป็นกรรมการวิชาการ

2. จัดทำแผนงานทะเบียน วิเคราะห์งานและจัดทำแผนปฏิบัติงานทะเบียน  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการฝ่ายทะเบียน และเสนองบประมาณ

3. ควบคุมดูแล ติดตามงานในความรับผิดชอบของนายทะเบียนให้เป็นตามแผน ตามกำหนดเวลา

4. ควบคุมดูแลการจัดทำทะเบียนนักเรียน กรอกข้อความชัดเจนครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน มีระบบการเก็บรักษาที่ดี ปลอดภัย และมีระบบการบริการที่ดี

5. จัดทำคำร้องต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน เช่น คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ- สกุล  แบบคำร้องขอลาออก แบบคำร้องขอใบรับรองต่างๆ เป็นต้น

6. ดำเนินการจัดซื้อจัดหาและเก็บรักษาแบบพิมพ์ ระเบียนแสดงผลการเรียนใบรับรองประกาศนียบัตร และอื่นๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน

7. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ ดำเนินงานเกี่ยวกับการมอบตัวนักเรียนให้เลขประจำตัวนักเรียนใหม่

8. ควบคุมสถิติการรับ การจำหน่ายนักเรียน และดำเนินการจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน เมื่อดำเนิน การครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

9. ดำเนินการเกี่ยวกับคำร้อง ขอแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน เช่น แก้ชื่อ ชื่อสกุล วัน เดือน ปี เกิด หรืออื่นๆ

10. จัดทำและตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ออกใบระเบียนแสดงผลการเรียนให้นักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษา หรือนักเรียนที่ประสงค์ขอลาออก โดยดำเนิน การตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียน

11. จัดเตรียมแผนการเรียนรายวิชาร่วมกับกรรมการวิชาการ เตรียมใบลงทะเบียนวิชาเรียน และประสาน งานกับกลุ่มบริหารงบประมาณ ในการลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบวิชาที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้องตามแผนการเรียน และจัดทำรายชื่อนักเรียน

12. ดำเนินการออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองความประพฤติ ตามใบคำร้อง มาทำหลักฐานลาออก    และการอนุญาตให้นักเรียนออกจากสภาพการเป็นนักเรียน โดยตรวจสอบกับงานการเงิน เสนอต่อผู้บริหาร เพื่ออนุมัติ

13.  เก็บรักษาใบประกาศนียบัตร ตรวจสอบใบประกาศนียบัตรของนักเรียนให้ถูกต้อง เรียบร้อย

14. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยทำป้ายประกาศ หรือเอกสารหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานทะเบียน ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจทราบ

15. นายทะเบียนสรุปการขอหลักฐานการเรียนประจำปี ได้แก่ กรณีลาไปศึกษาต่อที่อื่น ใบรับรองผลการเรียน การขอ Transcript  เมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม โดยนำเสนอผ่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร วิชาการ เพื่อแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียน ตามลำดับ

16. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คณะกรรมการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทำงานของนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา

2.  พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นทำให้ผู้เรียนได้การคิด การจัดการ การหาเหตุผล ในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการ  และการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ

3.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย

4.  รวบรวม  และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

5.  ดำเนินการจัดทำงานวิจัยและเตรียมพร้อมในการประเมินตามแนวทางของโรงเรียนสุจริต

6.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการงานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียง เพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองกับการจัดการเรียนรู้

2. จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุดกลุ่มสาระ ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์ห้องมัลติมีเดีย        ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี เป็นต้น

3. จัดทำระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนสถานศึกษาของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนที่ และระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯลฯ

4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  สร้างความตระหนักให้ครูและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา

2.  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึง และต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ

3.  นิเทศติดตามการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายวิชาประจำวัน

4.  แก้ปัญหาเมื่อพบห้องใดไม่มีผู้สอน ให้ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการหรือกลุ่มสาระฯ

5.  ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแก่ครู อาจารย์ ตามความเหมาะสม

6.  บันทึกการนิเทศติดตามในสมุดบันทึกตามแบบฟอร์มของกลุ่มบริหารวิชาการ

7.  สรุปรายงานการเข้าปฏิบัติการสอนของครูประจำวัน

8.  จัดระบบการนิเทศภายในให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมการแนะแนว

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสำคัญ  โดยให้ทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว  และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน

3. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ และเชื่อมโยงสู่การดำรงชีวิตประจำวัน

5. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทำหน้าที่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการแนะแนว          

6. ดูแล กำกับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ

7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

8. ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว

9. รวบรวมข้อมูลในทุกๆ ด้าน เกี่ยวกับนักเรียน เพื่อรู้จักและเข้าใจนักเรียน อันจะนำไปสู่การให้การช่วยเหลือ

10. จัดบริการข้อมูลต่างๆ แก่นักเรียน ทั้งด้านการเรียน การศึกษาต่อ และอาชีพ

11. บริการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม เช่น ด้านการเรียน ด้านส่วนตัว ด้านครอบครัว

12. พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา

13. ติดตามผลการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

14. เยี่ยมบ้านนักเรียน ดูแลการให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้านปัจจัยพื้นฐาน

15. เงินทุนและสวัสดิการ

16. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมการงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของชุมชน

2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางานและการสร้างระบบประกันคุณภาพ จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว  ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

3. จัดทำแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์)

4. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้องสร้างระบบการทำงานที่เข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) 

5. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

7. จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR) และสรุปรายงานประจำปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผน จัดตั้ง จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพร้อมทั้งให้มี   การจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ  ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

3. พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่เสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

4. กำกับติดตาม ประเมินผล การผลิต จัดหา พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

5. เผยแพร่สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ครูผลิต และพัฒนาให้สถาบันการศึกษาทั้งภายใน   และภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

6. อำนวยความสะดวกในการให้บริการกับฝ่ายต่าง ๆ

7. ดูแลรับผิดชอบจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให้มีคุณภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

8. ดูแลรับผิดชอบห้องบริการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู ดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้มีคุณภาพ พร้อมให้คำปรึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้งาน

9. บันทึกภาพถ่ายทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

10. ดูแลรับผิดชอบเว็บไซค์ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆของโรงเรียน เผยแพร่ข้อมูลภาพ อัดขยาย พร้อมปริ๊นภาพจัดบอร์ด เขียนบรรยาย จัดทำจดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซค์โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เว็บไซค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้

1. นางสาวพรจิรา  เสือประดิษฐ   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2.ว่าที่ร้อยตรีปริวัตน์  กุลวิทย์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/วัดผลและประเมินผล

3.นายธีร์ธวัช  ทองอนันต์  พัสดุ/แผนงานฯ/เลขานุการ

1.นายธนกฤต  ทองลมูล   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/วัดผลและประเมินผล

1.นางสาวณัฐวดี  ชูวัง   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2.นายณัฐพล  หงษ์คำ   รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3.นางสาวสาวิตรี  ลับประโคน พัสดุ

4.นางอุไรพร  วังงาม กรรมการ

5.นางสาวณัฐติกาล  ชวายวัง วัดผลและประเมินผล/เลขานุการ

1.นางสาวปิยวรรณ  เรืองรักษ์   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้าโครงการครูพระ

2.นายกฤษดา  เพียมลิ้ม   รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/แผนงานฯ

3.นายพีรายุ  ชมภูพฤกษ์  พัสดุ/วัดผลและประเมินผล/เลขานุการ

1.นายพีรภาส  การญจนรัตน์   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/แผนงาน/พัสดุ

2.นางไปรยา  ดีวงษ์   วัดผลและประเมินผล/เลขานุการ

1.นางสาวกุลจิรา  ตากุน   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/แผนงานฯ

2.นายสมบูรณ์  เบญจชาติ   รองหัวหน้ากลุ่มสาระ/วัดผลและประเมินผล

3.นายเอกชัย  ศรีนินสิทธิ์  พัสด/เลขานุการ

1.นางนวลจันทร์  ศรีโสธร   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/แผนงาน/พัสดุ

2.นางปราณี  กาฬสุวรรณ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/วัดผลและประเมิน

1.นางสาวหัสนี  คำกอง   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2.นายประยุทธ  คำกอง รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายวิชาที่สอน

2. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้

3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะในการสื่อสาร คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ใช้ทักษะชีวิต และใช้เทคโนโลยีเป็น

4. จัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนสำคัญ พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

5. จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  

6. ใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

7. จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของกลุ่มสาระ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

8. ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาที่สอน

9. ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการ ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ

10. จัดทำสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้

11. จัดอัตรากำลังและตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

12. จัดทำแบบประเมินผลและประเมินผลการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้

13. สรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้

14. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

15. ศึกษา ค้นคว้า พัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น

16. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียน/

หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี/

หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม/หัวหน้างานกิจกรรรมลูกเสือ - เนตรนารี ม.1

หัวหน้ากิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"/เลขานุการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนและระเบียบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. จัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/งาน 

3. จัดทำสารสนเทศกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/งาน  

4. จัดอัตรากำลังและตารางการจัดกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

5. ส่งเสริมและดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6. จัดทำแบบประเมินผลและประเมินผลการร่วมกิจกรรมในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

7. สรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ตนเองรับผิดชอบ

8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการโครงการพิเศษ

คณะกรรมการงานโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ประสานให้มีการจัดทำหลักสูตรที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และบูรณาการวิถีพุทธ ในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

2. จัดสภาพกายภาพ อาคาร สถานที่ ให้สอดคล้องกับแนววิถีพุทธ

3. จัดกิจกรรมวิถีพุทธ และประสานกับชุมชนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย

4. การเผยแพร่หลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม พุทธศาสนสุภาษิตแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

5. จัดฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน แก่บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

6. จัดทำสื่อและหาแหล่งการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่วิถีพุทธแก่บุคลากร

7. ประสานกับงานกิจกรรมนักเรียนนอกหลักสูตร และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการทำกิจกรรมวิถีพุทธ

8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาบาสเกตบอล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดหานักกีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬาและวางแผนการฝึกซ้อม วางแผนจัดทำตารางการแข่งขัน สรุปและประเมินผลงานของทีมกีฬาบาสเกตบอล

2. รับผิดชอบ ควบคุม กำกับดูแลด้านระเบียบ วินัย ความประพฤติของนักกีฬากรณีพักค้างที่โรงเรียน ในห้วงของการฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันให้มีความปลอดภัย

3. ดูแลสุขภาพอนามัยของนักกีฬา ดูแลที่พักของนักกีฬาและสถานที่ฝึกซ้อมให้มีความสะอาด เป็นระเบียบและมีความปลอดภัย

4. กำกับดูแลนักกีฬาด้านการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์การวัดประเมินผลของทางโรงเรียน

5. ประชาสัมพันธ์ผลงานการแข่งขัน และประสานงานส่งข้อมูลให้กับศุนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานการศึกษา

6. จัดหางบประมาณและทุกการศึกษาเพื่อสนับสนุนโครงการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี - นาฏศิลป์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานโรงเรียนคู่พัฒนา(กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการโครงการวิภาคีธุรกิจค้าปลีก (CP)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการโครงการอาหารเช้าสำหรับนักเรียน “อาหารเช้าเพื่อน้อง อิ่มท้องพร้อมเรียน”

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานห้องสมุด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่

2. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอืน เขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง

3. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเพื้อการศึกษา การบริการและการประชาสัมพันธ์

4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการงานสำนักงานวิชาการและแผนงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ