คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Wnkschool@wnk.ac.th

นายประยุทธ คำกอง 

ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน้าโครงการครูทหาร ครูตำรวจ

หัวหน้างานการเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หัวหน้างานสำนักงานและแผนงาน

 student.affairs@wnk.ac.th

นายธีร์วัช ทองอนันต์

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายพีรภาส กาญจนรัตน์

หัวหน้างานดูแลความปลอดภัย
ในสถานศึกษา

หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง

นางสาวกุลจิรา ตากุน

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการโครงการครูทหาร ครูตำรวจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานส่งเสริมประชาธิปไตย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานการเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานเครือข่ายผู้ปกครอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คณะกรรมการงานสำนักงานและแผนงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป