ชื่อโรงเรียน                           โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ


สถานที่ตั้ง                             2/1  ซอยรักษาดินแดน  ถนนพระราม 5  

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300


อักษรย่อ                                           น.ค.


วันสถาปนาโรงเรียน                  14 สิงหาคม 2504


ที่ดิน                                      2 ไร่ 4 งาน


พระพุทธรูปประจำโรงเรียน     พระพุทธนพคุณปัญโฆษิต


ต้นไม้ประจำโรงเรียน                      ต้นปาริชาติ หรือ ทองหลางด่าง


ดอกไม้ประจำโรงเรียน                    ดอกบัวนิลุบล


สัญลักษณ์-ตราประจำโรงเรียน           

เทียนสีขาว หมายถึง ผู้ให้ ผู้เสียสละ และอุทิตนเอง เพื่อความสว่างไสวแก่มนุษย์โลกผู้ปรารถนาความรู้ดี และสติปัญญา เปรียบได้กับโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ซึ่งเป็นสถาบันให้การศึกษาแก่ศิษย์


เปลวเทียนสีขาว และรัศมีสีทอง หมายถึง ความสว่างไส ความรุ่งโรจน์
ซึ่งเป็นภาระหน้าที่หลักของโรงเรียน ในการจุดประทีปปัญญาให้แก่ศิษย์ ให้สมดั่งปรัชญาโรงเรียน


แถบงอนโค้งด้านล่างเทียน หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าความเป็นผู้มีจิตใจร่าเริง ทำงานด้วยเหตุผล และมีสามัคคีธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้ลูก น.ค.ห่วงใยในกิจการที่เป็นหน้าที่จะต้องปฏิบัติทุกวัน


สีประจำโรงเรียน                  


สีม่วง หมายถึง ความมีเสน่ห์ น่ารัก ความมั่นคงในจิตใจความซื่อสัตย์ต่อ
มวลมิตรตนเอง

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สะอาดเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ (น.ค.)


น้อยนพคุณรักดีมีสง่า                        เทิดบูชาคุณบิดาและมารดร


รวมพลังแข็งแกร่งดุจสิงขร                รวมราญรอนศัตรูหมู่พองไพร


มีน้ำใจรักชาติศาสน์กษัตริย์               เป็นสมบัติลูก น.ค. ทุกสมัย


ยอมยืนหยัดพลีเพื่อชาติไทย              ดำรงไว้เอกราชของชาติเรา


มุ่งการเรียนเพียรประหยัดใจสัตย์ซื่อ      ม่วงขาวคือสื่อกลางทางสร้างสรรค์


รักเกียรติ์รักศักดิ์ศรีสถาบัน                จงพร้อมกันแซ่ซ้องร้อง ไชโย


(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)                               ไชโย ไชโย
เกียรติคุณโรงเรียน

ปีการศึกษา  2505 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณเพื่อขยายชั้นเรียนของโรงเรียนสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีกหลังหนึ่ง ตามแบบสามัญ 004 ของกรมสามัญศึกษา เป็นเงิน 350,000 บาท( สามแสนห้าหมื่นบาท )ปีการศึกษา  2506 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณเพื่อขยายชั้นเรียนของโรงเรียนเพิ่มขึ้นโดยสร้างอาคารเรียน แบบ 017 ของกรมสามัญศึกษา ขึ้นอีก 1 หลัง รวมเป็นอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลัง โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ประถมปีที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จำนวนห้องเรียน 24 ห้อง


ปีการศึกษา  2507  นางสาวเทียบ   สมานเชื้อ  ได้โอนไปรับราชการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้งให้ นางสมจิตร   ชลวณิช ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

ปีการศึกษา  2507  นางสาวเทียบ   สมานเชื้อ  ได้โอนไปรับราชการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้งให้ นางสมจิตร   ชลวณิช ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน


ปีการศึกษา  2515  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้ายสับเปลี่ยนผู้บริหารโดยให้ นางสมจิตร ชลวณิช  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดชนะสงคราม และให้นางอารี   ปิ่นบุญมา ครูใหญ่โรงเรียนวัดชนะสงครามมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ปีการศึกษา  2520  กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันประชาชนมีความต้องการให้บุตรหลานของตนได้มีโอกาสศึกษาต่อถึงชั้นมัธยมศึกษาเป็นจำนวนมากจนโรงเรียนมัธยมศึกษาไม่อาจรับไว้ทั้งหมดและไม่อาจเปิดขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการนั้นได้ จากสภาพการณ์ดังกล่าวนี้นับวันจะทวีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงระบบโรงเรียนเป็นแบบ 6 : 3 : 3 ในปีการศึกษา 2521 อีกด้วยเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวเห็นสมควรขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยการค่อยๆแปรสภาพจากโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษาจำนวนหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล และกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515  กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษาเปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญขึ้นรวม 129 โรงเรียน โรงเรียนวัดน้อยนพคุณเป็นโรงเรียนลำดับที่ 126 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2520  ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2520 นายภิญโญ   สาธร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ดังนั้น โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จึงเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนชาย 29 คน นักเรียนหญิง 58 คน โดยมีนางอารี   ปิ่นบุญมา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ (ประถมศึกษา)รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ (มัธยมศึกษา) อีกตำแหน่งหนึ่ง

ปีการศึกษา  2521 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดสอนหลักสูตรใหม่ปี 2521 และในปีการศึกษานี้เอง กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยุบโรงเรียนประถมศึกษา โดยให้ยุบเลิกโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา เพื่อรวมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2521


ปีการศึกษา  2529 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้าย นางอารี   ปิ่นบุญมา ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) และนายวิกรม   ชุมสาย ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เมื่อเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2530

ปีการศึกษา  2526 ทางวัดน้อยนพคุณได้ให้ทางโรงเรียนเช่าที่ดิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเพิ่มขึ้น  เพื่อขยายอาคารเรียน รวมเป็นเนื้อที่ดินของโรงเรียนที่ต้องเช่าวัดทั้งหมด จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา  และในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 13,349,000 บาท (สิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


ปีการศึกษา  2533 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้โรงเรียนวัดน้อยนพคุณเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ทุกระดับชั้นต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม  2533 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้ายนายวิกรม  ชุมสาย ณ อยุธยา ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรและแต่งตั้งให้นายสมควร ณ ตะกั่วทุ่งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533  เป็นต้นมา

ปีการศึกษา  2527 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2524 จำนวน 2 ห้องเรียน ดังนั้นโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จึงเปิดทำการสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่กันมาโดยปัจจุบันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีห้องเรียนชั้นละ 10 ห้องเรียน ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากชั้น ม.4 จำนวน 2 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2527 ได้เพิ่มขึ้นปีละชั้นๆ จนครบชั้นละ 4 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2531

ปีการศึกษา  2536 กรมสามัญศึกษา ได้คัดเลือกให้โรงเรียนวัดน้อยนพคุณเป็นโรงเรียนดีเด่นในเขตกรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา  2537 กรมสามัญศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เพื่อแสดงว่าเป็นโรงเรียนที่ปฏิบัติตามนโยบายกรมสามัญศึกษาได้ดีเด่นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งย้าย นายสมควร  ณ ตะกั่วทุ่ง ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยใน เขตตลิ่งชัน กทม. และแต่งตั้ง  นางสาวลักขณา นฏานนท์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 เป็นต้นมา


ปีการศึกษา  2538  กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติแผนชั้นเรียนเป็นระดับ 12 : 12 : 11  และ 3 : 3 : 3  หมายถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3 จำนวน 35 ห้องระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6 จำนวน 9 ห้องเรียน รวมห้องเรียนทั้งสิ้น 44 ห้องเรียน ขณะนั้นมีครู-อาจารย์ทั้งสิ้น 116 คน นักการภารโรง 9 คน ยาม 3 คน พนักงานขับรถ 2 คน

ปีการศึกษา  2539 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายกมล   สุวัตถี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ แทนนางสาวลักขณา  นฏานนท์  ซึ่งถึงแก่กรรม

ปีการศึกษา  2540 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้าย นายกมล   สุวัตถี ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมและแต่งตั้งให้ นางพิศวาส   ยุติธรรมดำรง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ และในปีนี้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้โรงเรียนวัดน้อยนพคุณเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (The  International Standard School Project) 

ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนในกลุ่ม 9 โรงเรียน คือ 

1) โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 

2) โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา 

3) โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

4) โรงเรียนวัดสระเกศ 

5) โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

6) โรงเรียนวัดราชาธิวาส 

7) โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

8) โรงเรียนวัดบวรมงคล 

9) โรงเรียนวัดสังเวช

ปีการศึกษา  2541 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้าย นางพิศวาส   ยุติธรรมดำรง ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์และแต่งตั้งให้  นายสวงค์  ชูกลิ่น มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณและในปีนี้ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้คัดเลือกให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยนำระบบมาตรฐานสากล ISO 9002 เข้ามาใช้

ปีการศึกษา  2543 โรงเรียนผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) ตามคำร้องขอการรับรองเลขที่ 2543/005 รายงานฉบับที่ 1 เลขที่ใบรับรอง : Q 90012 ลงวันที่ออกใบรับรองครั้งแรก : 21  มีนาคม 2543 และลงวันที่ออกใบรับรองครั้งนี้ : 21 มีนาคม 2543

ปีการศึกษา  2542 โรงเรียนผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล

ปีการศึกษา  2543 โรงเรียนเป็นตัวแทนสหวิทยาเขตรัตนโกสินทร์ 3 เข้ารับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากกรมสามัญศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนเปลี่ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจากสหวิทยาเขตสามเสน เป็นสหวิทยาเขตรัตนโกสินทร์ 3 ประกอบด้วย โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา  โรงเรียนเศรษฐเสถียรและ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

ปีการศึกษา  2545  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายนพพล เหลาโชติ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ  แทนนายสวงค์   ชูกลิ่น  ซึ่งเกษียณอายุราชการ

ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกจาก สมศ.

ปีการศึกษา  2548 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 จาก สมศ.

ปีการศึกษา  2549 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณเข้าร่วมโครงการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยวิธีเทียบเคียงสมรรถนะ ( Best  Practice )  ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  และร่วมลงนามในพันธะสัญญาในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาออนไลน์ในระดับชั้น ม.4 กับโรงเรียนกัลยาณวัตร  จ.ขอนแก่น โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยม จากสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1

ปีการศึกษา 2550  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คัดเลือกโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ปีการศึกษา 2550

- นายวรวิทย์ โสสุทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชนะเลิศการประกวดเขียน เรียงความ ระดับประเทศ เรื่องรักษ์ทำเนียบ รักประวัติศาสตร์ และชาติ ศาสน์ กษัตริย์

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กทม.เขต 1 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางวรรณดี   นาคสุขปาน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายนพพล   เหลาโชติ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ปีการศึกษา 2551 Office of Basic Education Commission English Language Institute English Program Coordination Office-Central Region Open House 2008 “EP HALP SAVE THE WORLD”


ปีการศึกษา 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กทม.เขต 1 มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายมนัส  ปิ่นนิกร  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายวิเชียร  ชุติมาสกุล ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิต

ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กทม.เขต 1 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางชเนตตี   วัจนะรัตน์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี

ปีการศึกษา  2552 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2552ปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กทม.เขต 1 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางชเนตตี   วัจนะรัตน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายมนัส   ปิ่นนิกร ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิตร

ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กทม.เขต 1 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางลัดดา  จักษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

ปีการศึกษา 2553  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กทม.เขต 1 มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายวิเชียร ชุติมาสกุล  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนางวรรณดี  นาคสุขปาน  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์


ปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กทม.เขต 1 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางชเนตตี   วัจนะรัตน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายมนัส   ปิ่นนิกร ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิตร

ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กทม.เขต 1 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายดนัย  ศรีเกตุสุข ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ


ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กทม.เขต 1 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายดนัย  ศรีเกตุสุข ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จัดการศึกษาด้วยระบบบริหารคุณภาพ 

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เรียนมีคุณธรรมและทักษะพื้นฐานวิชาชีพ มีศักยภาพเป็นพลโลกพันธกิจ

1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะพื้นฐานวิชาชีพ และมีศักยภาพเป็นพลโลก

2. พัฒนาบรรยากาศแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ  

4. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เน้นการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพและวิชาการกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1  ด้านผู้เรียน

  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

กลยุทธ์ที่ 2  ด้านผู้เรียน

  สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะพื้นฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 3 ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อม

  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งปัญญาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

  เสริมศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5  ด้านบริหารจัดการ

  พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบบริหารคุณภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือปรัชญาของโรงเรียน

“นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา”

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอัตลักษณ์ของโรงเรียน

“น้อยนพคุณ รักดี มีสง่า”เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“กีฬาเด่น เน้นวิถีพุทธ”