คณะผู้บริหาร


นางสุวีรยา   ชุติวัฒน์โสภณ

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

นางสาวพรจิรา เสือประดิษฐ

ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายณัฐพล หงษ์คำ

ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางปราณี กาฬสุวรรณ

ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมบูรณ์ เบญจชาติ

ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายประยุทธ คำกอง

ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน