ติดต่อ

สามารถติดต่อผ่านทาง Gmail ดังต่อไปนี้


โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ : Wnkschool@wnk.ac.th

บริหารงานทั่วไป : general.administration@wnk.ac.th

บริหารงานวิชาการ : wichakan@wnk.ac.th

บริหารงานบุคคล : human.resources@wnk.ac.th

บริหารงบประมาณ : budget.plan@wnk.ac.th

บริหารกิจการนักเรียน : student.affairs@wnk.ac.th