แหล่งข้อมูล : งานวิขาการ ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566