WNK Safety Center

แนวทางการเฝ้าระวังและสร้างความปลอยภัย
ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566

มาตราการและแผนป้องกันอุบัติเหตุ
อาคารชำรุด

การเฝ้าระวังความปลอดภัยของนักเรียน
ในกรณีต้องการฆ่าตัวตายหรือกระโดดตึก