WNK Safety Center

สัปดาห์รณรงค์วัดงดสูบบุหรี่โลกและ
วันงดสูบบุหรี่โลก

มิถุนายนเดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน 2567

มาตรการป้องกันการทะเลาะวิวาท

การกำชับ มาตรการป้องกันและ
การแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

มาตรการความปลอดถัย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

มาตรการการเตรียมความพร้อม
ช่วยปิดภาคเรียน

แนวทางการรายงานเหตุ
ของโรงเรียนกรณีต่าง ๆ

แนวทางการเฝ้าระวังและสร้างความปลอดภัย
ในช่วยเทศการวันลอยกระทง ประจำปี 2566

แนวทางป้องกัน ควบคุมและแก้ไข
การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า

มาตรการป้องกันการถูกหลอก
เปิดบัญชีม้า

มาตรการการเฝ้าระวังบุคคลภายนอก
เข้ามาก่อเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา

แนวทางการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน

มาตรการและแผนป้องกันอุบัติเหตุ
อาคารเรียนชำรุด

นโยบายและจุดเน้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1

แผนที่จุดเสี่ยงนอกโรงเรียน
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

เที่ยวสงกรานต์ปลอดภัยไร้กังวล

ฮีทสโตรกหรือลมแดด

มาตรการปิดเทอมปลอดภัย
ช่วงปิดภาคเรียน 1 เม.ย - 16 พ.ค. 67

แนวทางการรายงานเหตุ
ของโรงเรียนกรณีต่างๆ

มาตรการการเตรียมความพร้อมช่วยปิดเทอม

แนวทางป้องกัน ควบคุมและแก้ไข
การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า

การกำชับ มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

มาตรการป้องกันการทะเลาะวิวาท

มาตราการการเฝ้ระวังบุคคลภายนอกเข้ามาก่อเหตุความไม่ปลอดภัย
ในสถานศึกษา

มาตรการป้องกันการถูกหลอกเปิดบัญชีม้า

มาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

แนวทางการเฝ้าระวังและสร้างความปลอยภัย
ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566

มาตราการและแผนป้องกันอุบัติเหตุ
อาคารชำรุด

การเฝ้าระวังความปลอดภัยของนักเรียน
ในกรณีต้องการฆ่าตัวตายหรือกระโดดตึก